Uppdrag

 

Undersökningar, utvärderingar och analyser
Rådgivning

Företagsetablering
Företagsförvärv/försäljning
Omstrukturering

 

Undersökningar, utvärderingar och analyser

Att etablera sig på den franska marknaden kräver ett strategiskt ställningstagande, en god marknadskunskap samt en konkret etableringsplan för att ge satsningen en god grund att stå på. Att missa ett eller flera steg kan leda till felaktiga satsningar som kan visa sig bli både kostnadskrävande och tidsödande i längden.

Marknadsundersökningar och bench-marking kan utföras i ett initialskede för att få en förståelse för marknadspotential, konkurrentstrategier och hur produkterna/tjänsterna på bästa sätt bör säljas och distribueras på den franska marknaden. Resultaten från undersökningarna fungerar sedan som beslutsunderlag för strategiska och operativa beslut. Diverse utvärderingar och analyser är vidare effektiva instrument för att se till att verksamheten utvecklar sig väl och för att åtgärda eventuella problem.


Rådgivning

Både företag som etablerar sig och de som redan är etablerade på den franska marknaden märker ibland att kommunikationen och förståelsen mellan länderna inte alltid fungerar som den borde göra.

Vi har lång erfarenhet av att som konsulter medverka eller ta hand om förhandlingar, audits och rådgiva när det gäller företagsförvärv, etablering, omorganisering, personalfrågor, strategisk marknadsplanering, distribution, försäljning eller som problemlösare när så behövs.

 

Företagsetablering

Med utgångspunkt från uppdragsgivarens globala strategi och de specifika förhållandena inom den aktuella branschen, kan vi lägga upp och koordinera ett komplett etableringsprojekt med interna och externa resurser. Vi ser till så att våra kunder gör rätt saker. Anställer rätt personal, skaffar sig rätt lokaler, förhandlar rätt, har rätt affärspartners, etc.

Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners (advokater, banker, logistikföretag, revisionbyråer, administrativt säljstöd och företagshotell, etc.).

Om det gäller att starta upp representationskontor eller dotterbolag i Paris till minimala kostnader så kan företagen till en början köpa in en del tjänster externt istället för att rekrytera. Inom vårt nätverk har vi möjlighet att ge ut en adress, telefon- och faxservice, bokföring, rekrytera personal och sköta säljadministration : ordertagning, fakturering, betalningbevakning m.m. BBF sköter koordinering, rådgivning och uppföljning av verksamheten intensivt under den första tiden, därefter kan uppföljning ske efter önskemål.

Vid större etableringar är möjligheterna begränsade vad gäller att köpa in administrativa tjänster och det krävs istället att dessa funktioner rekryteras. Dessutom krävs en grundligare undersökning för att finna rätt lokalisering (kommersiellt, logistiskt, skattemässigt, politiskt, socialt) och rätt typ av lokaler (att köpa, hyra eller konstruera). Vi koordinerar även dessa större etableringar och utför lokaliseringsstudierna.


Företagsförvärv/försäljning

Vissa företag vill ha en snabbare ingång på den franska marknaden och väljer att förvärva eller ingå joint-venture med ett franskt bolag.

Vi kan med vårt breda nätverk sköta förvärvsprojekten från A till Ö för våra kunder :

Genomgång av tillväxtstrategi och profil på förvärvsobjekten
Identifiera företagen och sondera intresse
Ta fram viktig information om företagen
Koordonera utvärdering, förhandling och due diligence*
Avslut
Uppföljning**

Vi erbjuder även våra tjänster till företag som vill sälja av hela eller delar av sin verksamhet eller finna investorer.

*För legal och finansiell due diligence använder vi oss av vårt nätverk av revisorer och advokater
** Vi kan internt och via vårt nätverk, specialiserade på svensk-franska relationer, erbjuda olika tjänster för att underlätta integrering av ett nytt företag och dess personal b
We also offer our services to companies that want to sell their business or find investors.de i existerande struktur och hos det förvärvade bolaget.


Omstrukturering

Ibland uppstår problem med distributör/agent eller med det egna dotterbolaget. Orsakerna kan vara många: kommunikationsproblem, dålig rapportering och kontroll, dålig motivation, kultur och språkskillnader, olagligheter, ägarbyte, okunskap, förändrade marknadsförhållanden, fel person på fel plats, etc.

BBF kan med sin erfarenhet och kunskap om franska förhållanden utvärdera situationen och finna en lösning. Ibland kan det räcka med mindre förändringar men ibland krävs en betydligt större insats.

Utvärdering av personal
Audit av företagets finanser och legalahandlingar*
Rekrytering
Ny lokalisering
Ny marknads och försäljningsstrategi
Nya rutiner
Införandet av nya funktioner, etc.

*För legal och finansiell audit kan vi få förstärkning av vårt nätverk av revisorer och advokater